Občianske združenie

"ART & SPORT", občianske združenie

        Naše občianske združenie "ART & SPORT" bolo založené dňa 12. novembra 2002 a vzniklo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky registráciou vykonanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 22. novembra 2002. Pôvodne bolo združenie založené pod názvom "ŠPORTRELAX" a v roku 2013 bolo premenované na "ART & SPORT".

        Hlavným cieľom nášho združenia je združovať osoby či už fyzické alebo právnické za účelom rozvíjania osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu, propagovať, podporovať a podľa možností aj zabezpečovať športové, kultúrno-spoločenské ako aj vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a mladých ľudí.

        Našou snahou je ponúknuť deťom, mládeži a mladým ľudom alternatívu nekonzumného spôsobu trávenia voľného času prostredníctvom aktivít prispievajúcich k osobnému rastu, sebarealizácii, asertívnosti, rozširovaniu kontaktov s mladými ľuďmi navzájom, doma i v zahraničí, k prehlbovaniu myšlienok zdravého spôsobu života, ochrany prírody, životného prostredia, kultúrnych a historických hodnôt.

        Napriek tomu, že naše združenie kladie dôraz na vytváranie programov pre deti, mládež a mladých ľudí, snažíme sa poskytnúť možnosti aktívneho zapojenia aj pre ďalšie generačné skupiny nášho obyvateľstva, najmä však skupiny typizované podľa spoločných charakteristických znakov a čŕt.

        Možnosť aktívneho oddychu, vhodne zvoleného, zorganizovaného a načasovaného v závislosti od špecifických potrieb konkrétnej skupiny ľudí je podľa nášho názoru dôležitým predpokladom dosiahnutia stavu čo najviac blížiaceho sa k stavu "zdravia", definovaného tézou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Hlavne táto myšlienka je nosným pilierom našej filozofie, ktorú sa snažíme realizovať a priniesť do života pre všetkých. Znalosť a uvedomenie si tejto problematiky je len polovičná cesta k úspechu. "ART & SPORT" sa však svojou existenciou a činnosťou aktívne snaží preniesť osvetu a prevenciu z teoretickej roviny do skutočného života.

Kontakt

Adresa:
Dvory 581
020 01   Púchov
Slovenská republika 
Elektronická pošta:
artsport@artsport.sk
Webové sídlo:
www.artsport.sk
IČO: 31 813 275
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:2627748425/1100

Odkaz na zápis "ART & SPORT" v Registri občianskych združení, ktorý zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

© 2013 ART & SPORT, o.z.. All rights reserved. | Stránky generované publikačným systémom ac.web .